Landbouw- en natuureducatie

Landbouw- en natuureducatie

Uit de sterkte-zwakte analyse blijkt dat er in deze regio sprake is van een belangrijke agrarische sector. Landbouw creëert in deze regio open ruimte en zorgt voor voedselvoorziening. De lokale bevolking is zich daar niet altijd bewust van. Door dit thema te kiezen, hoopt de Plaatselijke Groep bij te dragen tot een betere kennis hierover.

Het is de bedoeling om projecten rond landbouw- en natuureducatie naar een hoger niveau te tillen en bovendien op zoek te gaan naar linken met andere sectoren (recreatie, erfgoed,...). Verder willen we met dit thema maatschappelijk draagvlak creëeren voor de landbouw in deze streek en inzetten op initiatieven die het spanningsveld tussen landbouw en natuur trachten te ontmijnen.

Onder dit thema werden in 2 LEADER-gebieden een aantal doelstellingen en acties weerhouden.

 

  • Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet, met bijzondere aandacht voor scholen. 

  • Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte.

 

  • Werken aan innovatieve vormen van landbouw -en natuureducatie, gericht op een breed publiek

 

  • Invulling geven aan waardevolle historische gebouwen als educatieve poorten (landbouw en natuur)

 

  • Boer-burgerinitiatieven

 

  • Natuur-en plattelandseducatie aanbieden voor landbouwers