Home Open Ruimte

Open Ruimte

Open Ruimte is een heel breed begrip. Globaal genomen is het de som van landbouw, natuur en bos. Maar ook open ruimte in verstedelijkte context is onderwerp voor LEADER-projecten.
De verhouding is voor elk LEADER-gebied net een beetje anders, en daarmee ook de gekozen focus.

Breed begrip

Open Ruimte is een heel breed begrip. Globaal genomen is het de som van landbouw, natuur en bos. Maar ook open ruimte in verstedelijkte context is onderwerp voor LEADER-projecten. Denk aan stadsparken, pleintjes, wegbermen, “groene vingers”, water, leegstaande terreinen, restgronden en “overstukjes”, die eventueel in verbinding met de omliggende, grotere, open ruimte staan.

Open ruimte onder druk

De Kempen kenmerken zich door dynamische landbouw en hoge, internationaal erkende natuurwaarden in open landschappen. De verhouding is voor elk LEADER-gebied net een beetje anders, en daarmee ook de gekozen focus.

Dat de open ruimte onder druk staat is geen geheim. Er wordt voornamelijk gefocust op de relatie tussen natuur en landbouw, maar dat is slechts één aspect. Ze wordt ook ingevuld door bedrijventerreinen, bovenlokale infrastructuren en woonlinten die het open landschap doorkruisen; allemaal actoren die aanspraak maken op dezelfde stukken grond. Met dit programmaonderdeel wil LEADER projecten ondersteunen die bruggen bouwen en integrale oplossingen voorstellen.

Mogelijke thema’s

Het Laboratorium Publieke Ruimte van het Kempens Open Ruimte Platform formuleert volgende voorbeelden van thema’s binnen open ruimte vraagstukken:

  • Voldoende ruimte voor landbouw
  • Klimaatadaptatie en -mitigatie (waterberging, CO2-opslag, “koeltegroen” in hitte-eilanden, groene energie,…)
  • Beeldkwaliteit en streekidentiteit
  • Ontspanning en sociale ontmoetingsplaatsen.
  • Realisatie recreatieve en/of groen-blauwe links
  • Stadslandbouw
  • Biodiversiteitswinst (inclusief agro-biodiversiteit): urbane natuur, wildernisnatuur, buurtgroen, …

Doelstellingen per gebied

Doelstelling 1

Sensibilisering en draagvlakverbreding rond de open ruimte in de Noorderkempen. Beleving van en educatie over de open ruimte. Projecten die het brede publiek en/of lokale besturen sensibiliseren rond het belang van open ruimte

Doelstelling 2

Landschapsherstel en -acties voor een betere, beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte-actoren kleine landschapselementen en typische landschappen/landschapselementen herstellen, open ruimte-corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern).

Doelstelling 3

De open ruimte klimaatrobuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers)

Doelstelling 4

Versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern)

Doelstelling 1

Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte, projecten die inzetten op sensibilisering open ruimte

Doelstelling 2

Landschapsherstel/acties voor een betere/beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte actoren kleine landschapselementen en typische landschappen/landschapselementen herstellen – open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern), verrommeling van het landschap tegengaan.

Doelstelling 3

De open ruimte klimaat-robuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers).

Doelstelling 4

Ondersteunen belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte en belevingsmomenten voor het grote publiek, projecten die inzetten op sector-overschrijdende conflicten in landelijk gebied.

Doelstelling 1

Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte, projecten die inzetten op sensibilisering open ruimte, boer-burgerinitiatieven.

Doelstelling 2

Landschapsherstel en -acties voor een betere, beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte-actoren kleine landschapselementen en typische landschappen herstellen, open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern).

Doelstelling 3

De open ruimte klimaat-robuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers).

Doelstelling 4

Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sectoroverschrijdende conflicten in landelijk gebied