Home Privacy Policy

Privacy policy RURANT vzw

1 ALGEMEEN

1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door RURANT vzw als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel (wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0861.484.219, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
2. U geeft toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy, en verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee zonder voorbehoud instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door contact op te nemen met ons via info@rurant.be of telefonisch op 014 85 27 07.
3. Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen (LINK).
4. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy van tijd tot tijd te kunnen wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden.
5. Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 1/9/2022.

2 WAT & WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN

1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Wanneer en op welke basis?
• Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
• Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
• Solliciteren op vacatures (toestemming)
• Inschrijven op de nieuwsbrief

Welke?
• Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)
• Contactgegevens
• ..
Waarom?
• Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website
• Gevolg geven aan verzoek tot contact
• Sollicitatieprocedure mogelijk maken

2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google) worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. Wij raden aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie.
3. Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt.
4. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
a) Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
b) Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u bepaalde Diensten kunnen verstrekken.
c) Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie,
d) Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
e) Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
f) Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
g) In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3 MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN

1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website en/of om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4 WAAR WIJ GEGEVENS VERWERKEN

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.
3. Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER.
• Google Analytics – USA (Standaard contractuele clausules)
• Mailchimp – USA (Standaard contractuele clausules)

 

5 HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN

1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.