Samen werken aan een buiten-gewoon platteland

Wat is LEADER?

Streekontwikkeling van onderuit

LEADER is de afkorting van 'Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Economie Rurale'. Vrij vertaald betekent dit 'samenwerken aan de ontwikkeling van het platteland'. In de provincie Antwerpen werden de gebieden MarkAante Kempen+, Kempen Zuid en Kempen Oost erkend voor een periode van 6 jaar (2015-2020). Deze periode werd ondertussen verlengd tot en met 2022 in afwachting van het nieuwe programma, dat zal opstarten in 2023.

Elk jaar kunnen nieuwe LEADER-projecten worden ingediend in elk van deze gebieden. Uniek hierbij is de bottom up-aanpak. Elk LEADER-gebied heeft een eigen Plaatselijke Groep (PG) die zelf beslist over de subsidies die lokaal worden toegekend. Provinciaal gedeputeerde van Plattelandsbeleid Kathleen Helsen is voorzitter van deze PG's.

LEADER-projecten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar voor maximaal 65% gesubsidieerd worden met middelen van Europa (50%), Vlaanderen (25%) en de provincie (25%). Aan het einde van het jaar worden alle projectaanvragen door de Plaatselijke Groepen geëvalueerd en worden de subsidies toegekend.

 

 

 

De LEADER-aanpak

In Vlaanderen zijn momenteel 12 regio's erkend als LEADER-gebied. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, ze oriënteren zich op een aantal sleutelelementen samengevat in de LEADER-aanpak. Kernwoorden van deze aanpak zijn: geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van het platteland, innovatie, experimenteel, samenwerken en netwerkvorming op streekniveau. De LEADER-projecten in onze regio beogen uiteraard altijd een sterke link met het platteland en/of de agrarische sector in het gebied.

  • INNOVATIEFLEADER-projecten zijn vernieuwend op vlak van methode, product en/of samenwerkingsverband.
  • DUURZAAMLEADER-projecten houden een meerwaarde in op economisch, sociaal en ecologisch vlak.
  • SAMENWERKINGLEADER-projecten gaan uit van een partnerschap van verschillende actoren uit vaak verschillende sectoren.
  • SOCIAALLEADER-projecten beogen een voorbeeldfunctie en zetten vooral in op mensen.
  • GEBIEDSGERICHTLEADER gaat voor projecten over de gemeentegrenzen heen.
  • AGRARISCHE LINK: Ter versterking van het platteland is LEADER op zoek naar kruispunten tussen landbouw en andere beleidsdomeinen.

 

 

 

Ontwikkelingsstrategie en projectgeld

In elk LEADER-gebied werd een lokaal ontwikkelingsplan (of kortweg LOS) opgemaakt door de Plaatselijke Groep. De Plaatselijke Groepen kijken ook toe op uitvoering van deze ontwikkelingsstrategieën en kunnen plattelandsprojecten goedkeuren die binnen de doelstellingen van dit plan passen. Hiervoor hebben ze jaarlijks een projectbudget ter beschikking. Meer informatie over de ontwikkelingsplannen en de doelstellingen van elk gebied vindt u onder de deelpagina van elk LEADER-gebied.